• Prevádzka ŠKD

    • Školský klub detí je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni od 6.15 hodiny do 16.30 hodiny. Podľa potrieb zákonných zástupcov je klub v prevádzke aj počas školských prázdnin, ak sa prihlási minimálne 15 detí.

     Vedúca vychovávateľka:  Mgr. Jana Hodorová
     Vychovávateľky: 

     • Bc. Jana Banášová - I. oddelenie 1.A a 2.A
     • Mgr. Miroslava Muráňová - II. oddelenie 1.B a 2.B
     • Mgr. Darina Ilavská - III. oddelenie 1.C a 2.C
     • Mgr. Sylvia Balážová - IV. oddelenie 3.B a 4.A
     • Mgr. Michaela Mezovská - V. oddelenie 3.A a 4.B

      

     Školský poriadok ŠKD: .pdf (254 kB)

     Tematické oblasti výchovy:

     • vzdelávacia oblasť
     • spoločensko-vedná oblasť (výchova k rodičovstvu)
     • pracovno-technická oblasť
     • prírodovedno-environmentálna oblasť
     • esteticko-výchovná oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
     • telovýchovná, zdravotná a športová (dopravná, protidrogová)

      

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Od 1. septembra 2009 postupujeme v školskom klube detí podľa výchovného programu   v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou výchovného programu sú výchovný plán, výchovné osnovy a výchovné štandardy. Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu sa uskutočňuje ako pravidelná aktivita podľa výchovného programu ŠKD. Je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.