• CVČ

    • Krúžková činnosť v CVČ:

     Názov Vedúci krúžku Deň
     Florbalový Mgr. M. Bohumelová pondelok 13.00-14.30, veľká telocvičňa

      

     Koncepčný zámer rozvoja CVČ

     Vychovný program CVČ 

     CVČ má pre školu a Vaše deti viaceré výhody:

     • deťom a mládeži poskytuje hodnotné využitie voľného času
     • škole umožňuje efektívne využitie školských priestorov po vyučovaní a  v čase  pracovného voľna, možnosť hodnotného trávenia voľného času detí priamo v priestoroch školy
     • CVČ bude plniť základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredie
     • CVČ bude  vynikajúcou alternatívou otvorenia sa školy verejnosti
     • škola má možnosť takto ovplyvniť, aby počet vzdelávacích poukazov zostal v jej priestoroch a získať viac finančných prostriedkov pre rozvoj mimoškolských aktivít realizovaných v škole

      

     V CVČ radi privítame nielen našich žiakov, ale aj deti a mládež z iných škôl, ktorí už nie sú žiakmi našej školy. Budeme zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas celého kalendárneho roka, najmä v  oblasti športu a pohybového rozvoja, formou pravidelnej činnosti, uskutočňovaním rôznych atraktívnych podujatí a prázdninovej činnosti.