• Informácie o projekte

      • V októbri sme sa zapojili do grantovej výzvy pre základné školy v žilinskom regióne na podporu technického vzdelávania, ktorú vyhlásila Nadácia Kia Motors Slovakia. Potešila nás informácia, že sa nám spomedzi 84 ostatných projektov podarilo získať grant v kategórii Smart Lego v hodnote 14 242,88€. Zakúpili sme z neho stavebnice LEGO Education WeDo, MINDSTORMS EV3, jednoduché a hnané stroje, tablety, školenia a metodiku na krúžok programovania a robotiky. Ponúkneme tak našim žiakom podporu vzdelávania STEM (odbor prírodné vedy, technika, technológie a matematika). Stavebnice budeme využívať nielen na popoludňajších krúžkoch, ale taktiež v rámci vyučovania informatiky, do budúcna aj prírodovedy a fyziky. Zábavnou formou prebudíme v žiakoch túžbu učiť sa, povzbudíme ich prirodzenú zvedavosť, tvorivosť a kritické myslenie. Aktivity budú zamerané tiež na podporu tímovej spolupráce a rozvoj schopnosti formulovať myšlienky a prezentovať ich.